Ana Menü
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

Dernek Tüzüğümüz

HASIRCIARNAVUT KÖYÜ YARDIMLAŞMA

DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

--------------

DERNEĞİN ADI:”HASIRCIARNAVUT KÖYÜ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ” dır.

DERNEĞİN MERKEZİ: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ŞAİR ŞİNASİ SOKAK NO:16/A-B SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL. Adresindedir. Şubesi yoktur.

 

 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI

---------------

ÇALIŞMALAR:

DERNEĞİN AMACI:Dernek üyeleri arasında karşılıklı yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, Hasırcıarnavut Köyü ile maddi manevi bağları sürdürmek ve yaşatmaktır.

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;

a) Üyelerini bir araya getirerek tanışmalarını, sürekli ilişkilerini ve görüşmelerini sağlamak için lokaller açmak.

b) Muhtaç olan Hasırcıarnavut köylülere geri ödemeli veya ödemesiz yardımda bulunmak, hastalara doktor ve ilaç yardımı yapmak ve tedavi imkanı sağlamak.

c) Dernek , yemekli yemeksiz toplantılar , çaylar , gezi ve özel geceler , konferanslar , bilimsel çalışmalar , balo ve özel çekilişler , kurslar ve dersler düzenleyebilir.

d) Çalışmalarını duyurucu dergi , bülten ve albüm yayınlamak , bu gibi amaca yönelik çalışmalarda bulunmak.

e) Hasırcıarnavut Köyü spor kulüpleri , folklor grupları ve kültürel dernekleriyle işbirliği yaparak Hasırcıarnavut Köyü adını kültür çevrelerinde duyurmak.

f) Hasırcıarnavut Köylü olup yüksek okullarda ve üniversitelerde öğrenimini sürdüren başarılı öğrenciler ile yoksul öğrencileri gözetmek , gerekli yardımları yapmak , karşılıklı karşılıksız burslar vermek.

g) Hasırcıarnavut köylülerin  toplu halde kalkınmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.

h) Dernek bu amaç ve çalışmaları dışında başka bir konu ile ticaret ve özellikle siyaset ile uğraşmaz.

MADDE 3:  DERNEK  KURUCULARI

---------------

ADI-SOYADI         TABİYETİ              MESLEĞİ                        İKAMETGAHI

-----------------          --------------             --------------     ----------------------------------------------

Mustafa DERİN            T.C                        Müdür        F.çakmak mah.Münir Resneli sok.

                                                                                        No:5/2 Sefaköy/İST.

Metin ÇELİK                T.C                        işçi              S.murat mah.Edip  sok.no:35 

                                                                                        Sefaköy/İST.

Yalçın ELMA               T.C                        Esnaf           S.murat mah. Gazi sok.no:13

                                                                                         Sefaköy/İST.

Bilal GÜRLER             T.C                        Kasiyer        F.çakmak mah.Cem Sultan sok.

                                                                                         No:8  Sefaköy/İST.

Bahri BÜKÜLMEZ      T.C                        işçi               F.çakmak mah.Şair Şinasi sok.

                                                                                       No:28 kat:3 Sefaköy/İST.

Sebahattin KURT          T.C                   işçi                 F.çakmak mah.Canan sok. no:22

                                                                                       Sefaköy/İST.

Mustafa ALBAYRAK   T.C                   işçi                 F.çakmak mah.nadire sok. no:18

                                                                                       Sefaköy/İST.

Nazmi AKINCI              T.C                   işçi                 Gültepe mah. zeybek sok. no: 18

                                                                                       Sefaköy/İST.

Levent ORHAN             T.C                  Mutemet         F.çakmak mah.Münir Resneli sok.

                                                                                       No:8 Sefaköy/İST. 

Mustafa ÜSTÜN            T.C                  Esnaf              F.çakmak mah.Yenidoğan sok.

                                                                                      No:17 Sefaköy /İST.

Mehmet KARAGÖZ     T.C                Muhasebeci      F.çakmak mah.Canan sok. no:13

                                                                                     Sefaköy/İST.

MADDE 4 :   DERNEĞE   ÜYE  OLMAK                                            

---------------

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip  T.C   Tabiiyetinde ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

B) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 3.  maddesinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak.

C) Hasırcıarnavut köyü doğumlu olmak veya Hasırcıarnavut köyü içinde görev almış olup uzun süre oturmak.

D) Hasırcıarnavut köylülerle evlenenlerin eş ve çocukları ile bu köyden başka yere nüfus nakli yaptıranların eş v çocukları olmak.

E) Yazılı bir belge ile müracaat etmiş olmak.

     - Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazı ile duyurulur.

     - Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlar genel kurul kararı ile “FAHRİ ÜYE “ olabilirler.Fahri üye adı altında üyeliğe alınan kişilerde ikametgah şartı aranmaz.

     - Asıl üyelerden 65 yaşını doldurmuş olanlar yönetim kurulu kararı ile “ ONUR ÜYESİ “ sıfatını alır ve aidat ödemezler.

F-Genel Kurul Üyelerimizin Eşlerinin (Hanımlar)  isterlerse  üye veya onur üyeliğine kaydı yaptırılabilir.

MADDE 5 ÜYELERİN HAKLARI

---------------

     - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Bu eşitlik kısıtlanamaz.Üyeler sadece kendileri oy kullanabilir.Vekil tayin edemezler.

    - Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur.

    - Onur üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilirler.Onur üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur.

MADDE 6 : ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA ŞARTLARI

---------------     

    A) Dernekten kendi arzusu ile çıkmak istediğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye üyelikten çıkabilir.

    B) Derneğin amacına aykırı hareketi görülen, derneğin manevi kişiliğine zarar verici davranışta bulunanlar, dernek yasasına aykırı hareket edenler, derneği siyasal amaçlara alet edenler, yıllık aidatlarını yapılan ikazlara rağmen altı ay içinde ödemeyenler ile genel kurul tarafından üyeler için olağanüstü durumlarda belirlenen ödentileri ;  mevcut yönetim kurulu tarafından belirtilen süreye kadar ödemeyenler, ağır ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler ve toplum içerisinde kötü tanınmış olan üyeler yönetim kurulunun yapacağı tahkikat sonunda dernekten çıkarılır ve genel kurula katılma haklarını kaybederler.

    C) Dernek amaç ve tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı çıkarılanların ilk genel kurulda itiraz etme hakları vardır.

    D) Dernekten çıkarılan üye hakkındaki karar , üyenin kendisine yazı ile bildirilir.Çıkarma kararının özü üyenin kayıt defterindeki kendisine ait kısma yazılır.Dernekten  çıkan ve çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.

    MADDE 7:  ÜYE AİDATI

--------------

Yeni üye başvurusunda bulunanlardan giriş aidatı olarak alınan 150.00 TL giriş ödentisi alınmadan üyelik işlemleri yapılacaktır. Üyelerden  aylık aidat olarak da 3,00 TL. ödenti alınır. Ödentiler aylık tahsil edilebildiği gibi yıllık olarak da toptan tahsil edilebilir.  Bu miktar yönetim kurulunun kararı ile artırılıp eksiltilebilir ve toplama şekli

Yönetim Kurulunca kararlaştırılır .Dernek gelirleri alındı belgesi ile yapılacak, giderler harcama belgesi ile yapılacaktır.

harcama belgesi ile yapılacaktır.

MADDE 8 :  DERNEK ORGANLARI

---------------

a-)  Genel Kurul

b-)  Yönetim Kurulu

c-)  Denetleme Kurulu

d-)  Haysiyet Divanı

MADDE 9 :  GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

----------------

Genel kurulu oy hakkına sahip faal üyeler teşkil eder.

MADDE 10 :  GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TOPLANMA ZAMANI

-----------------

Genel kurulun olağan ve olağanüstü olmak üzere iki toplantısı vardır.

A-) Olağan toplantı ;

      Genel kurul olağan toplantılarını her iki yılda bir  Ocak ayının ilk 15 günü içinde yapılır.

B-) Olağanüstü toplantı ;

      Genel kurul , yönetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

      Genel kurulunun talebi ve dernek üyelerinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri  arasında üç kişilik bir heyeti genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11 :  TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ

-----------------

       Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az on beş gün önceden günü  , saati , yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda , çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az , altmış günden fazla olamaz.

       Toplantı , çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa , bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle , ilk toplantı için  yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 :  TOPLANTI YERİ

-----------------

      Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 13 : TOPLANTI YETER SAYISI

--------------

      Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağıya olamaz.

MADDE 14 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

-----------------

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 15 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

-----------------

      Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

MADDE 16 :  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

-----------------

      Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi ,

b) Ana tüzüğün değiştirilmesi ,

c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü ,

d) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ,yönetim kuruluna ibra edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)  Derneğin feshedilmesi,

MADDE 17:YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

-----------------

       Yönetim kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.Asıl üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler göreve çağırılır.Yönetim kurulu kendi arasında başkan, başkan vekili, sekreter, muhasip seçerler. Başkanın ayrılması halinde yetki ve vazifeleri başkan vekiline intikal eder.

MADDE 18:YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİM KURULUNDAN

---------------

AYRILMASI

       Yönetim kurulu istifası halinde istifasını yönetim kurulu tarafından kabulü ile yönetim kurulundan ayrılır.Mazeret bildirmeden veya yönetim kurulunca uygun görülecek mazereti olmadan , 3 (üç) oturuma katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır.Yönetim kurulunca ayrılma kararı verilir ve kendisine bildirilir.

MADDE 19 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

-----------------

        Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a)  Derneği bu ana tüzük gereğince amacına eriştirmek için çalışmak.

b)  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.Genel kurulca tasdik edilen bütçeyi tatbik etmek.

d)  Dernek üyeliğine girmek isteyenlerin giriş belge kağıtlarını tetkik  ve karara bağlamak.

e) Yönetim kurulu üyeleri derneğin umumi idaresinden müştereken kendilerine tahmil edilen vazifelerden ise şahsen mesuldürler.

f)   Olağan ve olağanüstü kurul toplantılarına karar vermek genel kurulu toplantıya çağırmak.

g) Derneğin iç denetimi ile ilgili gerekli yönetmelikler ve genelgeleri hazırlayarak uygulamaya koymak, gerektiğinde bunları değiştirmek.

h) Dernekler kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri tutmak.

I) Yönetim kurulu isterse günün koşullarına göre ücretli olarak yardımcı teknik ve idari kadroları görevlendirebilir.

j) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak  ve yetkileri kullanmak suretiyle çalışmalarda bulunur.

MADDE 20 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

----------------

       Yönetim kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmemesinden  sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

       Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamak ile görevlendirir.

MADDE  21 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

------------------

       Yönetim kurulu toplantıları her iki ayda bir olağan üyelerin isteği ve başkanın muvafakati ile de olağanüstü toplantıya karar verilir.

MADDE 22 : YÖNETİM KURULUNUN SUKÜTU

----------------

        Genel  kurul yarıdan bir fazlasının itimatsızlığı ile yönetim kurulu sükut eder

 

MADDE 23 : BAŞKAN VE VAZİFELERİ

----------------

       Başkan yönetim kuruluna başkanlık , genel kurul toplantılarının gündemlerini tanzim , bilcümle evrak ve yazışmaların sekreterle yönetim kurulu kararlarına dayanan ita emirlerini muhasiple birlikte imza eder.Yıllık faaliyet hesaplarına ve bütçeyi olağan toplantılarda genel kurula sunmak ile görevlidir.

MADDE 24 : BAŞKAN VEKİLİ VE VAZİFELERİ

----------------

       Başkan vekili , başkanın kendi vazifesi dahilindeki işlerden kendine tevdi edilenleri ifa ve başkanın bulunmadığı yönetim kurulu toplantılarında ona vekalet eder.

MADDE 25 : SEKRETER VE GÖREVLERİ

---------------

       Sekreter yönetim kurulu kararlarını zapt , dernekler kanununa göre tutulması gereken defterleri tutmak, yazışma evraklarını muhafaza ve bunları başkana sunup onunla birlikte imza etmekle görevlidir.

 

MADDE 26 : MUHASİP VE GÖREVLERİ

-----------------

       Muhasip derneğin hesaplarını düzeltmek buna ait defterleri tanzim ve tertip etmek , yönetim kurulunun isteğinde ibraz , para ve kıymetli evrakların muhafaza ve sarf etmek ile görevlidir.

        Şahsi kusurlardan mesuldür.Sarfiyatı ancak yönetim kurulu kararlarına dayanarak ve başkanın ita emirleri ile yapar.Muhasip her meblağ için makbuz , sarf ettikleri için evrak tanzime mecburdur.

MADDE 27 : DENETLEME KURULU TEŞKİLİ

-----------------

       Genel kurul olağan toplantılarında her iki yıl için gizli oyla üç asıl üç yedek üye denetleme kuruluna seçilir.Bu üç kişi kendi aralarında başkanı seçerler.

MADDE 28 : DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

----------------

       Denetleme kurulu , derneğin bilcümle hesaplarını denetleme ile görevlidirler.Denetleme kurulu altı ayda bir olağan ve denetleme kurulu üyelerinin birinin arzusu ile olağanüstü olarak toplanabilirler.Yönetim kurulu denetleme kurulu üyelerine her istediklerinde hesaplarla ilgili kararları ve evrakı göstermek mecburiyetindedirler.

       Denetleme kurulunun teftiş sonuçları bir deftere kayıt edilerek denetleme kurulu tarafından imzalanır.Senelik çalışma sahi ve teftişler hakkında genel kurula sunulmak üzere bir rapor tanzim ederler.Denetleme kurulu üyeleri olağanüstü toplantılarda da bulunmak mecburiyetindedirler.Her birinin ayrı ayrı izahatı istenebilir.

MADDE 29 : HAYSİYET DİVANI

----------------

       Genel kurul tarafından açık veya gizli oyla üyeler arasından üç asil , üç yedek olarak seçilen kişilerden oluşur.Gerek gördüğü takdirde dernek üyelerinin tüzüğe aykırı hareketlerde hakem rolü oynar.Lüzum görürse bu haller için gerekli cezayı verir.Yönetim kurulunun halledemediği meselelerde müessir bir faaliyet gösterir.

MADDE 30 : SEÇİMLER

-----------------

       a)  Bütün seçimler iki senede bir yapılır.

       b)Denetleme  Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı aynı göreve  (makama) üst üste     

        iki defadan fazla seçilemez.

       c) Bir defa herhangi bir makama seçilmemek o makam için bütün seçilme haklarını yeniden bahseder.

MADDE 31 : DERNEK GELİRLERİ

----------------

       a) Üye aidatı ve ödentiler

       b) Dernekçe yapılan yayınlar , kanuna uygun şekilde tertip edilecek piyango , balo , eğlence , temsil , konser , spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 

       c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

       d) Bağış ve yardımlar.

       e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 32 : DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI

----------------

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

MADDE 33 : ALINDI BELGESİ

----------------

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

MADDE 34 : DERNEK KASASI VE HESAPLARI

----------------

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2012 yılı için 1000.- YTL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Banka hesaplarından fazla para çekme işlemleri yönetim kurulu başkanı , başkan yardımcısı ve murahhas üyelerden en az ikisinin imzası ile yerine getirilir.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 35 : GAYRİMENKUL İKTİSABI

------------------

        Dernek , dernekler kanunun müsaadesi nispetinde bağışlanan menkul ve gayrimenkulları iktisap edebilir.İhtiyaç olanları satın alabilir  ve ihtiyaç fazlasını satabilir.

MADDE 36 : DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

----------------

       Dernekler kanunu ve ilgili yönetmelikle tutulması zorunlu olan ;

       a)  Üye kayıt defteri

       b)  Gelir-gider kayıt defteri

       c)  Karar defteri

       d)  Gelen-giden evrak kayıt defteri

       e)  Kesin hesap bilanço defteri

       f)  Demirbaş defteri

       g)  Alındı belgesi kayıt defteri

MADDE 37 :  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

----------------

      Tüzük  değişikliği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun 2/3  çoğunluğunun kararı ile yapılır.

MADDE 38 : DERNEĞİN FESHİ

----------------

      Dernek genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’nün toplantıda bulunması gereklidir.İlk toplantıda çoğunluk elde edilmediği takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.Derneğin feshine  karar verilmiş olması veya münfesih hale düşmüş bulunması durumunda menkul ve gayrimenkul emvali ,  var ise Hasırcıarnavut Köy muhtarlığına kalır.Devir işlemi genel kurulca seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yürütülür.

MADDE 39 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

---------------

       Tüzüğün uygulanması ve dernek amaçlarının gerçekleşmesiyle ilgili olarak belirlenmiş ve belirlenecek  organların ve yan kuruluşların görevlilerinin görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi , eş yürütümü üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi , belirlenen çalışma programı ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi şekilde gerçekleşmesini , dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar konulması , sosyal yardımlar ve benzeri konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması biçimleri ve gerekli görülen tüm konularda çözüm yolları  hazırlanarak uygulamaya konulacak yönetmelik ve genelgelerle belirlenir ve denetlenir.

 

MADDE 40 : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

-----------------

        Dernek  amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna yetki vererek ; kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 41 : ATIF YAPILAN YASALAR

----------------

      Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasasının dernekler ile ilgili hükümleri uygulanır.

 

     İş bu tüzük 41 madde ve  8 sayfadır.

    

  MEVCUT YÖNETİM KURULU

    

1)   Başkan                                                   Ahmet KURU

2)   Başkan Yardımcısı                                 Samet DEDE

3)   Muhasip                                                  Kemal Uğur KARAKAŞ

4)   Sekreter                                                  Salih YOLDAŞ

5)   Üye                                                         Gökhan KURU

6)   Üye                                                          Naim BOZOK

7)   Üye                                                          Tuncay TURGUT

8)   Üye                                                          Gürkan GÜNDAY

9)   Üye                                                            Eyüp TEKSÖZÜYE AİDAT SORGULAMA

CEMİYET TAKVİMİ
Üye Girişi
YukariCik